Организација

  • Да се направи листа на главните учесници вклучени во науката за потрошувачка на храна во ЗЗБ со различни типови на активности (производители, преработувачи, пакување, дистрибуција, јавна администрација, истражувачи, образование, професионални организации, потрочувачки организации).

 

Публикации

  • Да се направи листа на публикации поврзани со науката за потрошувачка на храна во земјите нз Западен Балкан.

 

Проекти

  • Да се восппостави врска со други проекти за науката за потрошувачка на храна и истражувањата поврзани со храната во ЗЗБ.