ОПИС FOCUS-BALKANS ТРЕНИНГА

 


Користе се следећи принципи :

 1. Унутар Конзорцијума је префериран избор неколико тема и метода од посебног интереса, што значи да ће мањи број тема бити детаљније обрађен.
 2. Учење кроз рад је један од концепата FOCUS-BALKANS пројекта, због чега наведене студије случаја и методологије коришћене у оквиру различитих програмских пакета јесу саставни део тренинга.
 3. Ако је могуће теоретски приступи, методе и примена ће бити комбиновани у оквиру тренинга.

 

Тренинзи обухватају четири групе производа који су предмет истраживања у FOCUS-BALKANS пројекту, теоријске приступе науци о потрошачима хране, методе које се користе и нове интересантне теме.

IУ следећим параграфима различити делови ће бити објашњени.

 

 

 

Студије случаја:

FOCUS-BALKANS пројекат анализира следеће групе производа:

 •         Воће и уравнотежену исхрану;
 •         Производе са здравственом изјавом;
 •         Органске производе;
 •         Традиционалну храну.

У предавањима о свакој групи производа следеће теме ће бити обрађене:

 • Кратак осврт на историјат о свакој групи производа на Балкану, европска или чак шира перспектива у вези потрошње и понашања потрошача. Ако постоји могућност укључиће се и очекивани трендови.
 • Уз помоћ релевантних публикација у научним часописима, теорије и методе у вези одређене групе производа биће разматране у следећем смислу:   

                  - Даће се увид у релевантне теорије о потрошњи хране и њиховим применама

              - Даће се увид у релевантне методе и њихову примену

              - На пример, у анализи  воћа и уравнотежене исхране, анализираће се и разматрати примена теорије планираног понашања као и предности и недостаци упитника о фреквенцији потрошње хране.

 

 • Ако постоји могућност било би интересантно укључити и један тренинг у којем би се разматрали резултати радних пакета.

 

 

Теорије у науци о потрошњи хране

Теорије понашања повезане с храном из перспективе различитих дисциплина, као што су на пример, психологија, социологија, социјална психологија, економија и социо-култура ће бити део тренинга.

Генерално, теорије ће бити разматране у комбинацији са одређеним групама производа. Релевантне публикације ће бити изабране, код којих ће употреба теоријског приступа бити објашњена а практична примена ће бити презентована.

Ако буде потребно обезбедиће се време за анализу специфичних теорија које би могле бити интересантне за ово истраживање.

 

 

Најчешће примењивани методи истраживања

Како би се ближе упознали са детаљним приступима у науци о потрошњи хране, предавање ће бити конципирано тако да се да одговор на то како планирати истраживање, како анализирати потрошачке интерпретације и наводе и развити инструмент за мерење у теоријским истраживањима. Биће анализирани основни приступи и примена квалитативних као и квантитативних метода.

 

Квалитативни методи

У разним радним пакетима, дубински интервји, фокус групе и делфи  метод ће бити коришћени.
Предавање ће бити организовано у вези досадашње примене, теорије, као и прикупљања и анализе података.

 

Квантитативни методи

За анализу података квантитативних истраживања на тренингу ће бити коришћене неке основе о скалама, просеку и вези између тих делова. Осим тога, део тренинга ће бити и методе мултивариационе анализе,  као што су “конџоинт“ и "кластер" анализа.

 

   

Интересантне теме:

 • Сензорна анализа, развој наклоњености према храни, методе за оцену хране;
 • Јавно здравље – Гојазност;
 • Развој нових производа – Сегментација потрошача;
 • Транзиција у перспективи разних дисциплина – предлог је да свака држава позове једног експерта на пример социолога, аналитичара, политичара, професора, из владе или компанија;
 • Перцепција потрошача нових технологија (ГМО);
 • Стил живота;
 • Канали дистрибуције хране;
 • Квалитет у смислу модела или приступа корисних у производњи хране или развоју производа.

Ако постоји могућност теме ће такође бити представљене уз помоћ релевантних публикација о теоријама и методама.

 

 

Raspored Treninga

 

Tренинг

 

Teme

 

1

 

Месец 4
Фебруар 2009

 

Теорија

 

Метод

Навике повезане са храном

 

Квалитативна истраживања, ФОKУС групе и дубински интервјуи

(LEI-WUR Cees de Graaf)

 (GEM, Ecozept, Enita-C, LEI-WUR, SMMRI, PARMA)

2

 

 

Месец 8
 
Јун 2009


Случај

 

Приступи истраживању

 

Метод

 

Воће и уравнотежена исхрана

 

Планирање истраживања - Развој инструмента за мерење

 

Анализа података квалитативних истраживања (ФОКУС ГРУПЕ)

 

 

 

Транзиција (WBC)

LEI-WUR уз помоћ осталих чланова

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

Неко из GEM, Ecozept, Enita-C, LEI-WUR, SMMRI, PARMA UNEW

 

WBC

3

 

Месец 12
 
Септембар 2009


 

Случај

 

Тема

Производи са здравственом изјавом
 
Јавно здравље – Гојазност
 


Транзиција


BEL уз помоћ осталих чланова конзорцијума

LEI-WUR Cees de Graaf

 

WBC

4

Месец 16
 
Фебруар 2010


 

Случај

 

Метод и тема

Органска производња
 
 Кластер анализа – развој нових производа и сегментација
 

Транзиција

ZAG  уз помоћ осталих чланова

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

WBC

 

5

Месец 19
 
Април 2010

 

Случај

 

Метод

Традиционална храна
 
Конџоинт анализа
 


Транзиција
  

ENITA-C уз помоћ осталих чланова

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

WBC

6

 

 

 
Месец 22
 
Јули 2010


Случај

 

Tema

 

Процена резултата различитих студија случаја
 
Сензорна испитивања

 

 

LEI WUR

 

LEI-WUR Cees de Graaf