OPIS FOCUS-BALKANS TRENINGA

 

 

Korišteni su sljedeći principi:

 1. U okviru konzorcija bolje je izabrati nekoliko tema I metoda od posebnog interesa, što znači manji broj detaljnije obrađenih tema.
 2. Učenje kroz rad je jedan od koncepta FOCUS-BALKANS projekta, zbog čega navedene teme slučaja i metodologije, korištene u okviru različitih programskih paketa,  moraju biti sastavni dio treninga.
 3. Ako je moguće teoretski pristup, metode I praktična primjena aplikacije će biti kombinirani u okviru treninga.

 

 

Treninzi obuhvaćaju četiri grupe proizvoda koji su predmet istraživanja u FOCUS-BALKANS projektu, teorijski pristup znanosti o potrošačima hrane, metode koje se koriste i nove interesantne teme.

U sljedećim paragrafima različiti dijelovi će biti objašnjeni.

 

 

 

 

Grupe proizvoda:

FOCUS-BALKANS projekt analizira sljedeće grupe proizvoda:

 • Voće i dijetalni proizvodi;
 • Proizvodi sa zdravstvenim tvrdnjama;
 • Proizvodi organske proizvodnje;
 • Tradicionalni proizvodi

U studiji svake grupe proizvoda sljedeće stavke će se apostrofirati:

 • kratki povijesni pregled o svakoj grupi proizvoda na Balkanu, Europska ili čak šira perspektiva, u vezi potrošnje I ponašanja potrošača, ako postoji mogućnost uključiće se i očekivani trendovi;
 • uz pomoći relevantnih publikacija u znanstvenim časopisima, razmatrati će se teorije i metode u vezi određene grupe proizvoda:   

- dati uvid u relevantne teorije o potrošnji hrane i njihovim primjenama;

- dati uvid u relevantne metode i njihove primjene;

- na primjer u analizi  voća i dijetalnih proizvoda,  primjena teorije planiranog ponašanja kao i prednosti i  nedostatci Frekvencije upitnika o hrani će biti analizirani i razmatrani.

 • Ako postoji mogućnost bilo bi interesantno uključiti  trening u kojem bi se analizirali rezultati radnih paketa.

 

 

Teorije u znanosti o potrošnji hrane

 

Teorije ponašanja povezane s hranom iz perspektive različitih disciplina kao što su na primjer psihologija, sociologija, socijalna psihologija, ekonomija I socio- kultura biti će dio treninga.

Generalno, teorije će biti razmatrane u kombinaciji sa određenim grupama proizvoda. Relevantne publikacije će biti izabrane, kod kojih će upotreba teorijskog pristupa biti objašnjena, a praktična primjena će biti prezentirana.

Ako bude potrebno, osigurati  će se vrijeme za analizu specifičnih teorija koje bi mogle biti interesantne.

 

Unaprijediti trenutne metode

Kako bi postali bliski sa detaljnim pristupima u znanosti o potrošnji hrane, predavanje će biti koncipirano tako da se da odgovor na to kako planirati istraživanje, kako analizirati potrošačke interpretacije i navode I razviti instrument za mjerenje u teorijskim istraživanjima. Osnovni pristupi i primjena kvalitativnih kao i kvantitativnih metoda biti će analizirana.

 

Kvalitativne metode

U raznim Radnim Paketima, dubinski intervjui, fokus grupe i Delfi  metoda će biti korišteni.
Predavanja će biti organizirana u vezi dosadašnje primjene, teoretskih pristupa kao i sakupljanje podataka i njihove analize.

 

Kvantitativne metode

Za analizu podataka kvantitativnih istraživanja, neke osnovne o skalama, izračuna prosjeka izvora podataka, i veze između tih dijelova će biti korištene na treningu. Osim toga multivarijantne metode  kao “conjoint“ i klaster analize će biti dio treninga.

 

   

Interesantne teme:

 • Senzorna analiza, razvoj naklonjenosti prema hrani, metode za ocjenu hrane;
 • Javno zdravje – Gojaznost;
 • Razvoj novih proizvoda – Segmentacija potrošača;
 • Tranzicija u perspektivi raznih disciplina – prijedlog je da svaka država pozove jednog eksperta na primjer sociologa, analitičara, političara, univerzitetskog radnika, vladinih sektora ili kompanija;
 • Percepcija novih tehnologija od strane potrošača (GMO);
 • Stil života;
 • Lanci distribucije hrane;
 • Kvaliteta u smislu modela ili pristupa, korisnih u proizvodnji hrane ili razvoju proizvoda.

Ako postoji mogućnost, teme će također biti analizirane uz pomoć relevantnih publikacija o teorijama i metodama.

 

 

Raspored Treninga

 

Trening

 

Tema

 

1

Mjesec 4

Februar 2009

Teorija

 

Metoda

Navike povezane sa hranom

 

Kvalitativna istraživanja, FOCUS grupe i dubinski intervjuvi

(LEI-WUR Cees de Graaf)

 (GEM, Ecozept, Enita-C, LEI-WUR, SMMRI, PARMA)

2

 

Mjesec 8

 

Juni 2009

Slučaj

 

Istraga

 

Metoda

 

 Voće i dijetalni proizvodi

 

Planiranje istraživanja
Razvoj instrumenta za mjerenje

 

Analiza podataka kvalitativnih istraživanja (FOCUS GRUPE)

 

Tranzicija (WBC)

LEI-WUR assisted by other members

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

choice to be made for GEM, Ecozept, Enita-C, LEI-WUR, SMMRI, PARMA UNEW

 

WBC

3

Mjesec 12

 

Septembar 2009

 

Slučaj

 

Tema

Proizvodi sa zdravstvenom tvrdnjom

 

Javno zdravlje – Gojaznost

 

Tranzicija

BEL assisted consortium members

LEI-WUR Cees de Graaf

 

WBC

4

Mjesec 16

 

Februar 2010

Slučaj

 

Metoda i tema

Organska proizvodnja

 

„Cluster“ analiza – razvoj novih proizvoda I segmentacija

 

Tranzicija 

ZAG assisted by other members

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

WBC

 

5

Mjesec 19

 

April 2010

Slučaj

 

Metoda

Tradicionalna hrana

 

„Conjoint“ analiza

 

Tranzicija

ENITA-C assisted by other members

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

WBC

6

 

Mjesec 22

 

Juli 2010

Slučaj

 

Tema

Procjena rezultata grupe proizvoda

 

Senzorna ispitivanja

 

LEI WUR

 

LEI-WUR Cees de Graaf