OPIS FOCUS-BALKANS TRENINGA

 


 

Korišteni su sledeći principi:


 1. U okviru konzorcijuma bolje je izabrati nekoliko tema I metoda od posebnog interesa, što znači manji broj detaljnije obrađenih tema.
 2. Učenje kroz rad je jedan od koncepta FOCUS-BALKANS projekta, zbog čega navedene teme slučaja i metodologije korištene u okviru različitih programskih paketa moraju biti sastavni dio treninga.
 3. Ako je moguće teoretski pristup, metodi I praktična primena aplikacije će biti kombinovani u okviru treninga.

 

Treninzi obuhvataju četiri grupe proizvoda koji su predmet istraživanja u FOCUS-BALKANS projektu, teorijski pristup nauci o potrošačima hrane, meotode koje se koriste i nove interesantne teme.

U sledećim paragrafima različiti delovi će biti objašnjeni.

 

 

 

 

Grupe proizvoda:

 

FOCUS-BALKANS projekat analizira sledeće grupe proizvoda:

 • Voće i dijetalni proizvodi;
 • Proizvodi sa zdravstvenim tvrdnjama;
 • Proizvodi organske proizvodnje;
 • Tradicionalni proizvodi.  

U studiji svake grupe proizvoda sledeća stavke će se apostrofirati:

 • Kratki istorijat o svakoj grupi proizvoda na Balkanu, Evropska ili čak šira perspektiva, u vezi potrošnje I ponašanja potrošača, ako postoji mogućnost uključiće se i očekivani trendovi
 • uz pomoći relevantnih publikacija u naučnim časopisima, teorije I metode u vezi određene grupe proizvoda bit će razmatrani:   

              - dati uvid u relevantne teorije o potrošnji hrane i njihovim primenama,

          - dati uvid u relevantne metode I njihove primene,

- Na primjer u analizi  voća I dijetalnih proizvoda,  primena teorije planiranog ponašanja kao i prednosti I štete Frekvencije upitnika o hrani, će biti analizirani I razmatrani.

 

 • Ako postoji mogućnost bilo bi interesantno uključiti  trening u kojem bi se razmatrali rezultati radnih paketa.

 

 

Teorije u nauci o potrošnji hrane

 

Teorije ponašanja povezane s hranom iz perspektive različitih disciplina kao što su na primjer psihologija, sociologija, socialna psihologija, ekonomija I socio- kultura će biti dio treninga.

Generalno teorije će biti razmatrane u kombinaciji sa sa određenim grupama proizvoda. Relevantne publikacije će biti izabrane, kod kojih će upotreba teorijskog pristupa biti objašnjenea a praktična primena će biti prezentovana.

Ako bude potrebno obezbediće se vreme za analizu specifičnih teorija koje bi mogle biti interesantne.

 

 

Unaprediti trenutne metode

Kako bi postali bliski sa detaljnim pristupima u nauci o potrošnji hrane, predavanje će biti koncipirano tako da se da odgovor na to kako planirati istraživanje, kako analizirati potrošačke interpretacije i navode I razviti instrument za mjerenje u teorijskim istraživanjima. Osnovni pristupi i primena kvalitativnih kao i kvantitativnih metoda biće analizirana.

 

Kvalitativne metode

U raznim Radnim Paketima, dubinski intervji, fokus grupe I Delfi  metod će biti korišteni.
Predavanje će biti organizovana u vezi dosadašnje primene, teoretskih pristupa kao i sakupljanje podataka I njihova analiza.

 

Kvantitativne metode

Za analizu podataka kvantitativnih istraživanja, neke osnovne o skalama, prosečnih izvora, i veze između tih delova će biti korištene na treningu. Osim toga multivarijantne motode  kao “kondžoint“ i "klaster" analize će biti dio treninga.

 

Interesantne teme:

 • Senzorna analiza, razvoj naklonjenosti prema hrani, metode za ocjenu hrane ;
 • Javno zdravje – Gojaznost;
 • Razvoj novih proizvoda – Segmentacija potrošača;
 • Tranzicija u perspektivi raznnih disciplina – prijedlog je da svaka država pozove jednog eksperta na primjer sociologa, analitičara, političara, univerzitetskog radnika, vladinih sektora ili kompanija;
 • Percepcija potrošača novih tehnologija (GMO) ;
 • Stil života;
 • Lanci distribucije hrane;
 • Kvalitet u smislu modela ili pristupa korisnih u proizvodnji hrane ili razvoju proizvoda.

Ako postoji mogućnost te teme će takođe biti analizirane uz pomoć relevantnih publikacija o teroijama i metodama.

 

 

Raspored Treninga

 

Trening

 

  Teme

 

1

Mjesec 4

Februar 2009

Teorija

 

Metoda

Navike povezane sa hranom

 

Kvalitativna istraživanja, FOCUS grupe I dubinski intervjuvi

(LEI-WUR Cees de Graaf)

 (GEM, Ecozept, Enita-C, LEI-WUR, SMMRI, PARMA)

2

 

Mjesec 8

 

Juni 2009

Slučaj

 

Istraga

 

Metoda

 

 Voće i dijetalni proizvodi

Planiranje istraživanja - Razvoj instrumenta za mjerenje

Analiza podataka kvalitativnih istraživanja (FOCUS GRUPE)

 

 

 

Tranzicija (WBC)

LEI-WUR assisted by other members

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

choice to be made for GEM, Ecozept, Enita-C, LEI-WUR, SMMRI, PARMA UNEW

 

WBC

3

Mjesec 12

 

Septembar 2009

 

Slučaj

 

Tema

Proizvodi sa zdravstvenom tvrdnjom

 

 Javno zdravje – Gojaznost

 

Tranzicija

BEL assisted consortium members

LEI-WUR Cees de Graaf

 

WBC

4

Mjesec 16

 

Februar 2010

 

Slučaj

 

Metoda i Tema

Organska proizvodnja

 

 Kluster analiza – razvoj novih proizvoda I segmentacija

 

Tranzicija

ZAG assisted by other members

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

WBC

 

5

Mjesec 19

 

April 2010

Slučaj

 

Metoda

 Tradicionalna hrana

 

 Konjoint analiza

 

Tranzicija

ENITA-C assisted by other members

LEI-WUR Ivo van der Lans

 

WBC

6

 

Mjesec 22

 

Juli 2010

Slučaj

 

Tema

 Procjena rezultata grupe proizvoda

 

Senzorna ispitivanja

 

LEI WUR

 

LEI-WUR Cees de Graaf